Сээжэ бэшэг болон сээжэ бэшэгэй дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ сээжэ бэшэг / дасхалтай сээжэ бэшэг37 / 10
Дүүргэһэн сээжэ бэшэг / дүүргэһэн дасхалтай сээжэ бэшэг0 / 0
Сээжэ бэшэгэй / дасхалтай сээжэ бэшэгэй дундажа дүн0 / 0
Дасхал Ниитэ дасхал Сээжэ бэшэг / дасхал хэжэ узэһэн удаа Сээжэ бэшэг / дасхалай дундажа дүн