Шононууд

Анхаралтайгаар шагнаад, зохихо газартань сэглэлтын тэмдэг, * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табигты.

Сээжэ бэшэг