Эсэргүү удхатай үгэ (антонимууд)

Үгэнүүдые шагнаад, зүбөөр бэшэгты.
1) Эсэргүү удхатай үгэнүүдые зүбөөр тааруулжа бэшэгты.

Сээжэ бэшэг