Сибириин тайга соо

Анхаралтайгаар шагнаад, зохихо газарта сэглэлтын тэмдэг, * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табигты.

Сээжэ бэшэг