Далайн захада

Анхаралтайгаар шагнаад, сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты.

Сээжэ бэшэг