Хашалганууд

Үгэнүүд соо зөөлэн хашалгануудай хойно таараха үзэгүүдые нэмэн бэшэгты.
1) Таабариин тайлбариие тааруулагты.
2) Модые, хоолойгүй, хорёонь, эрьелдээ гэһэн үгэнүүд соо хэды үе, үзэг, абяан, аялган, хашалган байнаб?

Сээжэ бэшэг