Туһа ехэтэй тэмээн

Падежэй залгалтануудые тааруулжа бэшэгты.
1) Һүүлшын абзац соо шухала гэшүүд доогуур зурагты.
2) Эдэ юумэнэй нэрэнүүдые зохилдуулагты: тэмээн, буура, энгэр, үнгэ, эзэн, һахюуһан.

Сээжэ бэшэг