Боори нютаг

Анхаралтайгаар шагнаад, * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табигты.

Сээжэ бэшэг