Эжы тухай үгэ

* тэмдэгэй орондо удаан аялган, өөртэ хамаадалай залгалтануудые тааруулан нэмэгты.
1) Зүйр үгэнүүдые ба зүйр үгэтэй үгэнүүдые түүжэ бэшэгты.
2) Тэмдэгэй нэрэнүүдые шэлээд, мэдүүлэл соо ямар гэшүүн болоноб гэжэ тодоруулагты.

Сээжэ бэшэг