Шубууд - манай нүхэд

Анхаралтайгаар шагнаад, сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты.

Сээжэ бэшэг