Байгаалияа гамная

Сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр табигты.
1) Үгтэһэн орёо мэдүүлэлэй түрүүшын юрын мэдүүлэлэй шухала гэшүүдые ологты.
2) Үгтэһэн орёо мэдүүлэл хэды мэдүүлэлһээ бүридэнэб?

Сээжэ бэшэг