Баялигаа гамная

Сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр табигты.

Сээжэ бэшэг