Суута аяншалагшын нүхэр

Сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр табигты.
1) Тусгаарлаһан хабсаргалта ологты.
2) Нэгэ түрэл гэшүүдые ологты.

Сээжэ бэшэг