Зүүн Сибириин хусааша нохой

Сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр табигты.
1) Һүүлшын мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ ологты.
2) Нэгэ түрэл гэшүүдые оложо шэлэгты.

Сээжэ бэшэг