Хойто полюс ошолго

Сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр табигты.
1) Тусгаарлаһан хабсаргалта ологты.

Сээжэ бэшэг