Түрэл нютагай татаса

Анхаралтайгаар шагнаад, * тэмдэгэй орондо дутагдаһан үзэгүүдые, үгэнүүдые хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Тэмдэгэй нэрэнүүдые оложо шэлээд, илгаралыень заагты.

Сээжэ бэшэг