Тоёон

Анхаралтайгаар шагнаад, * тэмдэгэй орондо дутагдаһан үзэгүүдые хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Тусхайта юумэнэй нэрэнүүдые түүжэ бэшэгты.
2) -ха залгалтатай үйлэ үгэнүүдые түүжэ бэшээд, ямар түлэбэй үйлэ үгэ болохыень элирүүлэгты.

Сээжэ бэшэг