Буряад дархашуул тухай

Анхаралтайгаар шагнаад, * тэмдэгэй орондо дутагдаһан үзэгүүдые хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Зүйр үгэнүүдые ологты.

Сээжэ бэшэг