Таабаринууд

Анхаралтайгаар шагнаад, * тэмдэгэй орондо дутагдаһан үзэгүүдые хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) 3, 5-дахи таабаринууд хэды хэды холбуулалһаа бүридэнэб? Холбуулалнуудаарнь таһалжа, илгаралыень заагты.

Сээжэ бэшэг