«Монголой нюуса тобшоон» соохи заншалта һургаал заабариин жэшээ

* тэмдэгэй орондо таараха үзэг, үгэ хүсэлдүүлэн бэшэгты.

Сээжэ бэшэг