Буряадай багшын колледж

* тэмдэгэй орондо таараха үгэнүүдые хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Абтаһан үгэнүүдые түүжэ бэшээд, ямараар бэшэгдээб гэжэ элирүүлэгты.

Сээжэ бэшэг