Монгол орон

* тэмдэгэй орондо таараха үзэг, үгэ хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Тоогой нэрын илгарал тодорхойлогты.
2) Һүүлшын абзац соо шухала гэшүүд доогуурнь зурагты.

Сээжэ бэшэг