Нютагай татаса

* тэмдэгэй орондо таараха үзэг хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Түлөөнэй нэрэнүүдые олоод, удхаараа ямар түлөөнэй нэрэб гэжэ тодорхойлогты.

Сээжэ бэшэг