Холбуулал

* тэмдэгэй орондо таараха үзэгүүдые хүсэлдүүлэн бэшэгты.
1) Һүүлшын хоёр мэдүүлэлые холбуулал болгон таһалаад, холбуулалай гол үгэ ямар хэлэлгын хубяар гаранаб гэжэ элирүүлэгты.
2) Тэмдэгэй нэрэнүүдые хабаатай үгэнүүдтэйнь түүжэ бэшэгты.

Сээжэ бэшэг