Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар аялганууд үгтэһэн үгэнүүдэй дүрсэ ба удха хубилганаб? Тэрэ аялгануудые хүсэнэг соо бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Аялган абяанууд юунһээ бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Буряад хэлэндэ хэды гол аялган абяан бииб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн аялган абяанууд үгүүлгээрээ ямар бүлэгтэ хабааданаб? Тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хэрэгтэй газартань тодо бэшэ аялган табигты. Хэрэггүй һаань * тэмдэгыень усадхагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн үгэнүүд соо аялгануудыень буулгажа бэшэгты. Жэшээ: а, о, э, уу. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Аялгануудай хубилһанһаа (түргэн – удаан – дифтонг) боложо, удхаяа хубилгаһан жэшээнүүдые тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Гансал буряад хэлэндэ хэрэглэгдэдэг аялган үзэгтэй үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн үгэнүүд соо аялгануудыень буулгажа бэшэгты. Жэшээ: а, о, э, уу. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Аялган абяа үгүүлхэдэ, зохихо шэнжыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн