Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ мэдүүлэлнүүдэй алиниинь дугаарлал тэмдэглэһэн тоогой нэрэнүүдтэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Суглуулһан тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Баглуулһан тоогой нэрэнүүдтэй мэдүүлэл тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Илгагдаһан тоогой нэрэнүүдэй илгааень тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тоогой нэрэнүүдэй илгааень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тоогой нэрэнүүдэй илгаралыень тэмдэглэгты. Юрын ба бүридэлтэ гэжэ илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тоолоһон тоогой нэрэнүүдые илгажа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Ямар тоогой нэрэнүүд иимэ залгалтатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Дугаарлаһан, суглуулһан, баглуулһан тоогой нэрэнүүдые олоод илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Ямар тоогой нэрэ иимэ асуудалда харюусахаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Нэрлэһэн ба бутархай тоогой нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Тоогой нэрэнүүдые олоод, илгааень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн