Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал9
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тоогой нэрэнүүдэй залгалтануудые аялганай һубарилай журам баримталан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тоо бодолгын жэшээнүүдэй харюуень үгөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ тоогой нэрэнүүд юундэ н-гүйгөөр бэшэгдэнэб? Дүримыень тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Тоогоор бэшээтэй тоогой нэрэнүүдые бэшэмэл болгогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Текст уншаад, тоогой нэрэнүүдые үгөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 -н хашалгангүйгөөр бэшэгдэхэ тоогой нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тоолоһон тоогой нэрэнүүдэй хойно алиндань -н бэшэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Мэдүүлэл соо ямар тоогой нэрын хойно -н бэшэхэгүйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Ямар мэдүүлэлнүүд соо тоолоһон тоогой нэрын хойно -н бэшэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн