Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тоолоһон тоогой нэрэнүүд ямар падежэй залгалтануудтайб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Текст уншаад, илгагдаһан тоогой нэрэнүүдые таараха падеждэнь табижа бэшэгты. Хэрэгтэй залгалтануудые нэмэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Тоогой нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн тоогой нэрэнүүдтэ хамаанай, үйлын, хамтын падежнүүдэй залгалта табижа бэшэгты. Залгалтын урда зурлаа табихагүй. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар үгэнүүдтэ падежэй залгалтанууд буруугаар үгтэнхэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тоогой нэрэнүүдые олоной тоодо табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэл соо байһан тоогой нэрэнүүдые олоной тоодо табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Тоогой нэрын зохилдолой жэшээ оложо, илгаралыень тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Тоогой нэрэнүүдые зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Тоогой нэрэнүүдые оложо, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн