Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ тоогой нэрэнүүд ямар хамаадалтайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Нюурта хамаадалтай тоогой нэрэнүүдые илгаад, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Өөртэ хамаадалтай тоогой нэрэнүүдые илгагты, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хамаадалай залгалтатай тоогой нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Юһэн гэжэ тоо 1-дэхи олон нюурта, 2-дохи ганса нюурта, өөртэ хамаадуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тоолоһон тоогой нэрын хамаадалай жэшээ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэл соохи тоогой нэрэнүүдэй хамаадал тодоруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн