Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал13
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тоогой нэрээр гараһан нэмэлтэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тоогой нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Тоогой нэрээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Тоогой нэрэнүүдые илгаад, асуудалыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Доро үгтэһэн оньһон үгэнүүд соо хэрэглэгдэһэн тоогой нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тоогой нэрэнүүдые үгөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тоогой нэрэ мэдүүлэл соо ехэнхидээ ямар гэшүүн болохоб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Ямар мэдүүлэл соо тоогой нэрэ нэрлүүлэгшын үүргэ дүүргэнэб?
0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Таабари соо тоогой нэрэ ямар гэшүүн болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Баглуулһан тоогой нэрэ мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Тоогой нэрэнүүд ямар мэдүүлэл соо нэмэлтэ, ушарлагша, элирхэйлэгшэ болоод байнаб?
0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Бутархай тоогой нэрэ мэдүүлэл соо ямар гэшүүн болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Али мэдүүлэл соонь тоогой нэрэ мэдүүлэлэй шухала гэшүүн болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн