Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал2
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Илгагдаһан тоогой нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Илгагдаһан тоогой нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн