Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар мэдүүлэлнүүд соо түлөөнэй нэрэ байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Зүб харюу ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Мэдүүлэлнүүдэй удхада тааруулан, сэгүүдэй орондо түлөөнэй нэрэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Түлөөнэй нэрэнүүдые оложо илгагты. Зохёолой хэлые ямар болгоноб гэжэ ажаглагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүдые түлөөнэй нэрэнүүдээр һэлгэжэ табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Доро үгтэһэн мэдүүлэлнүүд сооһоо түлөөнэй нэрэнүүдые илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Түлөөнэй үгэнүүд юумэ, тэмдэг, тоо, үйлэ... 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Түлөөнэй үгэнүүд ямар удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн