Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал18
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Нюурай түлөөнэй нэрэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Асууһан түлөөнэй нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Түлөөнэй нэрэнүүдэй илгаралыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Доро үгтэһэн үгэнүүд сооһоо түлөөнэй үгэнүүдые илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ түлөөнэй нэрэнүүдэй илгаралыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн асуудалнуудта харюусахадаа, асууһан үгэнүүдэйнь орондо түлөөнэй үгэнүүдые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Түлөөнэй үгэнүүдые олоод, илгаралынь тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Түлөөнэй үгын илгарал бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Хамтадхаһан түлөөнэй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Түлөөнэй үгэнүүдые илгаралаарнь хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Нюурай түлөөнэй үгэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Түлөөнэй үгэнүүдэй илгарал заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Тодо бэшэ, илгаһан түлөөнэй нэрэнүүдтэй мэдүүлэл ологты.
0 0
Огноо/Саг Дүн
14 "Шүлэ, үхибүүдтэ" гэһэн үгэнүүдэй орондо хэрэглэһэн түлөөнэй үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
15 Түлөөнэй үгэнүүдые анхан гараһан һууритай гэжэ илгаруулжа:
0 0
Огноо/Саг Дүн
16 Тодо бэшэ түлөөнэй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
17 Хабсаруулан бии болоһон түлөөнэй үгэнүүд доогуур зурагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
18 Түлөөнэй үгэнүүд удхаараа хэды янза болохоб? 0 0
Огноо/Саг Дүн