Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Олоной тоогой түлөөнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Олоной тоогой удхатай түлөөнэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн түлөөнэй үгэнүүдые олоной тоодо оруулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар үгэнүүдтэ олоной тоогой залгалтанууд буруугаар хэрэглэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Түлөөнэй нэрэнүүд олоной тоогоор хубилхадаа... 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Түлөөнэй үгэнүүдые олоод, тооень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Нюурай түлөөнэй үгэнүүдые олоной тоодо табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Түлөөнэй үгэнүүдтэ олоной тоогой залгалта табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Олоной тоогой залгалта абадаггүй түлөөнэй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Түлөөнэй үгэнүүдые хоёр газар хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн