Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал18
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүд соо аялган абяанууд бии болодог һууряараа ямарнууд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Энэ мэдүүлэлэй үгэнүүд соо хэды аялган байнаб? Тоогоор бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Поэт Дамба Жалсараевай "Хартаабха" гэһэн шүлэг соохи дифтонгнуудтай үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үгэнүүдые 3 бүлэг болгожо хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо аялгануудые хүсэлдүүлжэ табигты, дүримыень тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Хэлэнэй узуурай аялгануудые ямар аялган гэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Эдэ шубуудай нэрэнүүд соо алиниинь эрсэ аялгантайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Мориной ямар зүһэ тэмдэглэхэдээ, дифтонгнуудые бэшэхэб? Хэрэгтэй үгэнүүдтэнь дифтонгнуудые оруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Түргэн а, о, у, э, и, ү аялгануудые хэрэгтэй газартань удаан аялгануудаар һэлгэжэ, үгын удха хубилгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эрсэ аялгантай үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 * тэмдэгэй орондо дифтонгнуудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Али бүлэг үгэнь хэлэнэй узуурай аялгантайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Эндэ үгтэһэн арадай һургаалнууд соо хэлэнэй үзүүрэй аялгантай үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
14 Үгтэһэн үгэнүүд соо томоор илгагдаһан үзэгүүдэй алиниинь бурууб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
15 Али үгэдэнь эрсэ аялгануудые табихабта? 0 0
Огноо/Саг Дүн
16 Эдэ оньһон үгэнүүдэй илгагдаһан үгэнүүд хэды аялгантайб, тэдэнь хэлэнэй үзүүрэй гү, али хэлэнэй узуурай гү? Тооень таараха хүсэнэг соо бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
17 * тэмдэгэй орондо хэрэгтэй аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
18 Аялганууд үгэ соо байхадаа, үе бии болгодог, хэды аялган бэ, тэды үе гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. Энэ дүрим зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн