Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо би гэһэн түлөөнэй үгэ зохилдуулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Олоной тоогой түлөөнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Нэгэнэй тоогой нюурай түлөөнэй үгэнүүдые зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Олоной тоогой нюурай түлөөнэй үгэнүүдые зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Падежээр хубилхадаа, ямар нюурай түлөөнэй үгэнүүд ... 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Гурбадахи нюурай олоной тоогой нюурай түлөөнэй нэрэнүүдые эдэ мэдүүлэлнүүдэй удхадань тааруулан шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн