Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал9
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Түлөөнэй нэрэнүүд ямар падеждэ байнаб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хаана хамаанай падежэй залгалтанууд буруу бэшэгдэнхэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Илгагдаһан үгэнүүдэй ямарынь үйлын падеждэ байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Илгагдаһан түлөөнэй үгэнүүдые зохихо падеждэнь табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Иимэ гэһэн үгэдэ олоной тоогой залгалта нэмэн зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Түлөөнэй үгэнүүдэй падежыень нэрлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Түлөөнэй үгэнүүдые удхаараа тааруу падежэй түхэлдэ табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Энэ текст сооһоо зааһан түлөөнэй нэрэнүүдые шэлээд, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ түлөөнэй нэрэнүүдые падежэй дэс дараагаар һубарюулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн