Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал14
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Нюурта хамаадалай залгалтануудтай түлөөнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Өөртэ хамаадалтай түлөөнэй нэрэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Түлөөнэй нэрэнүүдэй хамаадалыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 3-дахи нюурта хамаадалай түлөөнэй нэрэнүүдые илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Нюурай түлөөнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нюурта хамаадалай залгалтатай түлөөнэй үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Өөртэ хамаадалай залгалтатай түлөөнэй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Түлөөнэй үгэнүүдэй хамаадалыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Түлөөнэй үгэнүүдые оложо, падеж, хамаадалыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Нюурта хамаадалай залгалтатай түлөөнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Нюурта хамаадалай залгалтатай түлөөнэй үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Өөртэ хамаадалай залгалтатай түлөөнэй үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 * орондо таараха нюурта хамаадалай залгалта табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
14 * орондо өөртэ хамаадалай залгалта табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн