Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Түлөөнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Түлөөнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Түлөөнэй нэрээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Түлөөнэй нэрэнүүдые олоод, мэдүүлэлэй ямар гэшүүд болоноб гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Илгагдаһан газартань удхаарнь тааруулаад, түлөөнэй үгэнүүдые табигты. Хэрэглэгдэхэ үгэнүүд: тэрэнээ, энээн, хэндэшье, хэнэйшье. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Энэ амаршалга соохи түлөөнэй нэрэнүүдые удхаараа тааруу түхэлдэ (падеж, хамаадал) табяад хүсэлдүүлэгты. Хэрэглэхэ үгэнүүд: бишни, минии, ши бидэ, шиниингээ, шамдаа, шамайгаа г.м. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Түлөөнэй нэрэнүүд мэдүүлэл соо ехэнхидээ ... болоод байдаг. 0 0
Огноо/Саг Дүн