Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо үйлэ үгэнүүдые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Доро үгтэһэн үйлэ үгэнүүдэй анхан һуурииень бэшэгты. Жэшээ: харабаб — хара, уншаба — унша г.м. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үйлэ үгэнүүд юу тэмдэглэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үйлэ үгэнүүд ямар асуудалнуудта харюусадаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн үйлэ үгэнүүдэй үндэһыень илгажа бэшэгты. Жэшээнь: харабаб — хара, уншаба — унша г.м. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үйлэ үгэнүүдэй анхан ба гараһан һууринуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн