Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Анхан ба гараһан һууритай үйлэ үгэнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн залгабаринуудые зохихо үйлэ үгэдэ тааруулан залгажа, шэнэ үгэ бүтээгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Уншаад, гараһан һууритай үйлэ үгыень илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Доро үгтэһэн шүлэг сооһоо анхан һууритай үйлэ үгэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Текст сооһоо залгабаринуудай хүсөөр бии болоһон үйлэ үгэнүүдые түүжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн үйлэ үгэнүүд ямар хэлэлгын хубиһаа гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн