Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Зүб дүрим шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Я, е, ё, ю үзэгүүд үгэнүүдэй хаанань бэшэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Йотированна аялганууд хэдыдэ нэгэ, хэдыдэ хоёр абяа тэмдэглэнэб гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар йотированна аялганууд буряад хэлэндэ бииб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо ямар аялганууд табигдахаб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 * тэмдэгэй орондо түргэн, удаан, йотированна аялган, дифтонгнуудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Эдэ үгэнүүд соо йотированна аялганууд хэды абяа тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Энэ текст сооһоо нэгэ абяа тэмдэглэһэн йотированна аялгантай үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Йотированна аялгануудай хоёр абяа тэмдэглэһэн үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эрьюулжэ, эрьежэл гэһэн үгэнүүд соо хэды абяан байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Эдэ загаһадай нэрэнүүд соо йотированна аялганууд хэды абяа тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Текст соохи йотированна аялгантай үгэнүүдэй йотированна аялганиинь хэды абяа тэмдэглэнэб? (Нэгэ дайралдаһан үгэеэ дахин шэлэһэнэй хэрэггүй) 0 0
Огноо/Саг Дүн