Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал4
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мүнөө саг ямар түлэб харуулдаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн үгэнүүдэй ямарнуудынь зохилдожо шадахаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ниилэһэн түхэл ямар түлэб харуулдаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Шэнжын түхэл ямар түлэб харуулдаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн