Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мүнөө, үнгэрһэн ба мэдээжэ үнгэрһэн сагууд ямар түлэбтэ ороноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мүнөө сагай залгалтанууд ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн үйлэ үгэнүүд ямар саг харуулнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үйлэ үгэнүүд сооһоо алиниинь мэдүүлһэн түлэбэй үнгэржэ байһан сагай үйлэ үгэб гэжэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлһэн түлэбэй үйлэ үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Мэдүүлһэн түлэбтэ байһан үйлэ үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн