Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Доро үгтэһэн үйлэ үгэнүүдтэ хандаһан түлэбэй 1-дэхи ганса нюурай залгалтануудые нэмэн бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хүсэн хандаһан түлэбэй үйлэ үгэ ямар залгалтатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хандаһан түлэбэй үйлэ үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хандаһан түлэбэй үйлэ үгэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хандаһан түлэбэй үйлэ үгэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Доро үгтэһэн үйлэ үгэнүүдтэ хандаһан түлэбэй 1-дэхи олон нюурай залгалта нэмэн бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Текст сооһоо 2-дохи ганса нюурта хандаһан түхэлэй үйлэ үгэ олоод, олоной тоогой 2-дохи нюурай хандаһан түхэл болгон хүсэнэг соо бэшэгты. Жэшээнь: гүй | гүйгты 0 0
Огноо/Саг Дүн