Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар һанамжань зүб бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Причастинуудай илгарал тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үйлэ үгын причасти хэдэн янза боложо илгарнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Причастяар гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Причастяар гараһан нэмэлтэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үйлэ үгын ямар түлэбүүд нэрэ үгэнүүдтэ адли зохилдодог бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн