Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэл соохи причастинууд ямар падеждэ байнаб гэжэ тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Причастинуудые олоод, падежыень тодорхойлхо. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн үйлэ үгэнүүдые зүгэй, зэбсэгэй, хамтын падежнүүдтэ зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үгэнүүдые зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хамаанай падеждэ үгтэһэн причастинуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Гаралай падеждэ байһан причасти заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн