Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Причастинуудай хамаадал илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Причастинууд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болохыень тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хамаадалтай причастинуудые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Нэгэдэхи олон нюурта хамаадаһан причастинуудые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 2-дохи ганса нюурта хамаадаһан причасти заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 3-дахи нюурта хамаадаһан причастинуудые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн