Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар һанамжань зүб бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Деепричастинуудай илгаануудта жэшээнүүдые зүб тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Энэ текст уншагты. Илгагдаһан деепричастинуудай илгааень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Текст сооһоо холбоһон деепричастинуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Деепричастиин залгалтануудай түхэл заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн