Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Деепричастиин хамаадал тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар деепричастинууд нюурта ба өөртэ хамааданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үйлэ үгын деепричасти хэды янза боложо илгарнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн залгалтанууд сооһоо деепричастиин залгалтануудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тоогоор зааһан үйлэ үгэнүүдые деепричастна түхэлдэ оруулагты (асуудалнуудые анхархань шухала). 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Хизаарлаһан деепричастинуудые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгтэһэн деепричастинуудай хамаадал тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн